Contact

praktische informatie, contact en privacybeleid

Neem contact op

Ons streven is om binnen 1 dag te reageren op uw vraag. Wanneer u een afspraak wilt maken, is een beller sneller.

Hoe kunt u ons bereiken?


U kunt ons van maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur telefonisch bereiken via:

tel: 035-6240227


Ons adres:

Valkenhoflaan 2a

1211 JC Hilversum


email: info@instituutvoorfysiotherapie.nlOnze openingstijden:


Maandag: 8.00 - 17.00 uur

Dinsdag: 8.00 - 21.00 uur

Woensdag: 8.00 - 17.00 uur

Donderdag: 8.00 - 21.00 uur

Vrijdag: 8.00 - 17.00 uur

Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur


Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2021

 

intake en onderzoek na verwijzing: € 45,00

Screening & intake en onderzoek: € 45,00

Zitting manuele therapie: € 40,00

Zitting fysiotherapie (25 min): € 38,00

Lange zitting fysiotherapie (45 min): € 50,00

Zitting inclusief aan huis toeslag: € 45,00

Zitting inclusief instellingstoeslag: € 45,00

intapen incl. materiaal: € 10,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult/onderzoek: € 55,00


NB: U kunt bij ons niet pinnen!!!!

 

Indien u aanvullend verzekerd bent, dienen wij de nota's rechtstreeks in bij uw zorgverzekering. U blijft zelf echter altijd aansprakelijk voor de betaling van deze nota's. (b.v. bij overschrijding van het maximale aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent). U ontvangt dan alsnog een nota. Wij hanteren dan de hierboven genoemde tarieven.

 
 
 
 
 

Huisregels


Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 • Voor het begin van de behandelingen is het noodzakelijk dat u uw (aanvullende) verzekeringsgegevens controleert om te zien of uw zorgverzekeraar uw behandelingen wel vergoedt. Indien u al eerder dit jaar bij een andere fysiotherapiepraktijk onder behandeling bent geweest wordt u verzocht na te gaan hoeveel behandelingen u daar al gehad heeft. Dit is van belang als u een beperkte dekking heeft in de aanvullende verzekering.
 • Neem bij de eerste afspraak een legitimatiebewijs mee. Zodra er een wijziging optreedt in uw verzekering meld dit dan zo spoedig mogelijk aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie en toch behandeld wilt worden vragen wij een contante betaling na iedere behandeling. De prijzen van de behandelingen zijn op onze website te vinden.
 • Let goed op uw persoonlijke bezittingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte spullen.
 • Afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd kunnen worden doorberekend. Bij afwezigheid ( bijv. in het weekend) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.
 • Wanneer u onverhoopt uw afspraak moet afzeggen, maak dan zo spoedig mogelijk weer een nieuwe afspraak om de behandeling niet teveel te stagneren.
 • Het is verboden om te roken binnen het gebouw.
 • Wilt u uw mobiele telefoon uitzetten tijdens de behandeling.
 • Het meenemen van een eigen badhanddoek is gewenst
 • Gelieve op tijd te komen voor uw afspraak.
 • Zijn er onduidelijkheden: aarzel niet om uw fysiotherapeut naar uitleg te vragen.
 • Wij zijn telefonisch de gehele dag te bereiken (m.u.v. het weekend). Als u belt doet u dat a.u.b. zo veel mogelijk op het hele en halve uur (bijv. 8.00, 8.30, 9.00 etc.).

 

Wij hopen op een prettige samenwerking!

ons privacybeleid

Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door instituut voor fysiotherapie & manuele therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

-Geslacht;

-Geboortedatum;

-Gezondheidsgegevens;

-Verzekeringsgegevens;

-BSN;

-ID of paspoortnummer;


Uw persoonsgegevens worden door Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-E-mailadres;

-Telefoon;

-AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door  Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-Adres

-Woonplaats

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Voornaam;

-Tussenvoegsel;

-Achternaam;

-Adres;

-Woonplaats;

-AGB-nummer;

-BIG-nummer;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres;

-Geboortedatum;

-Salarisgegevens;

-Kopie ID;

-BSN-nummer;

-Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

-Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

-Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-Alle personen die namens Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

“Instituut voor fysiotherapie & manuele therapie”

Valkenhoflaan 2a

1211 JC Hilversum

info@instituutvoorfysiotherapie.nl

035-6240227